skip to Main Content

שם הספר: רחשי לב
שם המחבר: יוסף חיים שרים
שם הוצאה לאור: מלכי רבנן
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 438
מיקום בספרייה: 13-3
מספר עותקים: 2


רחשי לב
דרושים וחידושים, מזהב ומפז נחמדים.
על סדר הפרשיות והרגלים, ומספד רב על הנפטרים, ושאר ירקות ומיני מגדים
מאשר הניח ברכה
הרב הגאון הגדול, מעוז ומגדול החכם השלם והכולל, ענוותן כהלל, רב פעלים מקבציאל התייר הגדול שלוהא דרחמנא רבנן תקיפי ארעא דישראל
ה”ה סבא קדישא ופרישא שלשלת היוחסין
כמוהר״ד יוסף חיים שרים זצוקלל”ה
שר”ר ארבע ארצות קודש,
מחכמי ורבני אר”ץ טובה – וארץ הקודש ירושלים דדהבא.
הועתק, הוגה, נערך ויצא לאור ע”י הצעיר אליהו פרץ סי”ט
ועתה יוצא לאור מעצם כתב יד קודשו ע”י המכון להוצאת ספרים וכתבי יד ״מלכי רבנן״ אשדוד, תשס״ב
נדפס
בעיה”ק ירושלם תובב”א

Back To Top