skip to Main Content

שם הספר: ספר קרבן אש"ה
שם המחבר: ר' אליהו בן-יוסף
שם הוצאה לאור: חברת אהבת שלום
מקום הוצאה לאור: ירושלים
תשמ"ה- 1985
מס' סידורי: 384
מיקום בספרייה: 13-4
מספר עותקים: 2


ספר קרבן אש״ה
שאלות ותשובות בארבעה חלקי שלחן-ערוך
חדושים על הש”ס רמב”ם ודרושים
למרנא ורבכא הגאון הגדול פאר דורו והדרו
כמוהר”ר אליהו בר יוסף שמאע הלוי זלה”ה
ראב”ד מקודש על אר־ץ רבה לפני כמאתיים שנה
מחבר ספר מכשירי מילה
נדפס פעם ראשונה בליוורנו
וכעת יוצאת לאור מהדורה מושלמת ומתוקנת
ע”י חברה אהבת שלום
בעיה־ק ירושלם תובב”א
שנת •הנה בו יבוא קרבן אש”ה לפ”ק
תשמ”ה

Back To Top