skip to Main Content

שם הספר: המעלות לשלמה
שם המחבר: שלמה לנייאדו
שם הוצאה לאור: אהבת השלום
מקום הוצאה לאור: ירושלים
תשמ"ז- 1987
מס' סידורי: 380
מיקום בספרייה: 13-4
מספר עותקים: 2

ספר המעלות לשלמה

דרושים יקרים ונפלאים בדרך אגדה יפרד״ס משובצים בחידושי דינים ופלפולים בבקיאות ועמקות מאת רבינו הגאון הגדול ראש על אר”ץ רבה
כמוהר”ר רפאל שלמה לנייאדו זלה”ה
ריש מתא וריש מתיבתא ואב'ד ארם־צובה לפני כמאתיים וחמשים שנה
מחבר הספר ״בית דינו של שלמה״

נדפס פעם אחת בקושטא שנת תקל”ה.
וכעת יוצא לאור מחדש בהשלמות תיקונים והוספות ע”י המכון להוצאות ספרים וכתבי־יד
“אהבת שלום”
בעיה”ק ירושלם תובב”א
שנת ה'תשמ”ז לפיק


תולדות רבינו המחבר רפאל שלמה לנייאדו זלה”ה בקצרה.

רבינו רפאל שלמה לנייאדו זלה”ה נולד בארם צובא (חלב) סוריה לאביו הגדול הגאון רבי שמואל לנייאדו זלה״ה שהיה רב ראשי בארם צובא (והיה דור חמישי של הגאון המפורסם רבי שמואל לאנייאדו בעל ה”כלים”, שנשלח ע״י מרן הב”י לרב ראשון בארס צובה.

עוד בחיי אביו היה חבר בביד”צ וניהל עניני הרבנות בעיר לצד אביו הגדול. ואביו הסכים לפסקיו.

עם פטירת אביו -בכ”ח אדר א תק”י, נתמנה רבינו לאב”ד ור״מ וראש הרבנים לארם צובה. נהג נשיאותו ברמה נ״ד שנה כמנין ד׳׳ן ועמד בקשר עם גדולי דורו שכיבדוהו מאוד, בעל ״לקדושים אשר באר״ץ מכתירו “פאר רבני משפחת לאנייאדו”.

חיבר הספרים: “בית דינו של שלמה” שו”ת לד' חלקי שו״ע. ובסופו “לחם שלמה” חידושים על הרמב״ם ועוד. “כסא שלמה” שו״ת. וספרנו “המעלות לשלמה”. ספריו מובאים בכבוד בשם הגדולים להחיד״א. וכן מביאו בשאר ספריו (אף שהיה בזמנו)

נפטר ביום השלישי ז' בטבת תקנ״ד. ונקבר במערת הצדיקים שליד בית הכנסת הגדול בארם־צובה.

נמשך ממנו שושלת משפחה רבניה מפוארת ששימשו בקודש עד ימינו.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים

Back To Top