skip to Main Content

שם הספר: מחנה יהודה
שם המחבר: יעקב משה הלל
שם הוצאה לאור: אהבת שלום
מקום הוצאה לאור: ירושלים
תשמ"ט- 1989
מס' סידורי: 375
מיקום בספרייה: 13-4
מספר עותקים: 1

ספר מחנה יהודה

שאלות ותשובות וחידושים על הרמב”ם
שו״ת בענין שתי קהילות שבאר״ץ רבה קהילה הותיקה וקהילה החדשה אם חייבים התושבים החדשים בגזרות ותקנות והסכמות כתושבים הותיקים
לרבינו הגאון הגדול כמוהר”ר יהודה קצין זלה”ה אב”ד ארם־צובה
נדפס פעם ארה בליוורני שנת תקס”ג וכעת יוצא לאור מחדש בהשלמות תיקונים והוספות ע”י מכון להוצאת ספרים וכתבי־יד ״אהבת שלום״
בעיה״ק ירישלם תובב”א
שנת תשמ”ט לפ”ק

Back To Top