skip to Main Content

שם הספר: ספר ויאמר אברהם - הלכות תערובות
שם המחבר: אברהם חיים ודניאל עדס
מקום הוצאה לאור: ירושלים
תשנ"ח- 1998
מס' סידורי: 356
מיקום בספרייה: 17-2
מספר עותקים: 1


ספר ויאמר אברהם – הלכות תערובת
הלכות תערובות
כולל
פסקי הלכות על סדר השו״ע
יור״ד סימנים צ״ח ־ קי״א ומסביב להלכות הערות וביאורים
ובסופו שאלות ותשובות בהלכות תערובות
בחסדי ה׳
אברהם חיים בלאאמו״ר הגאון רבי דניאל עדם
שנת ״דבק לבנו במצותיך ״ לפ״ג
ה׳תשנ״ז
פעיה״ק ירושלים תובב״א

Back To Top