skip to Main Content

שם הספר: ספר דרך אמונה - חלק א
שם המחבר: יעקב שאול דוויך הכהן
מקום הוצאה לאור: ירושלים
תשמ"ח- 1988
מס' סידורי: 349
מיקום בספרייה: 13-3
מספר עותקים: 2


ספר דרך אמונה – חלק א

דרך אמונה חלק ראשון
ממני יצאו הדברים, מלי מלי קטני הכמות והאיכות, דברי תוכחה ומשלי מוסר, לפי קט מדעי וקוצר בינתי אשר דרשתי בין פסח לעצרת בימי העומר, והעליתים על ספר ויוחקו למען יעמדו ימים רבים, להוכיח בהם לעצמי ולאנשים אשר כגילי.
ויהי רעוא שיקובלו לפני אלהי השמים, ויעקב ינוחו בו, יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי
הכ”ד המקוה רחמי שמים משבח על לאו ועל הן, משרת ומכהן והוא הצעיר

יעקב שאול דוויך הכהן יצ”ו(זצ”ל)

מכון הכתב
ירושלים שנת תשמ”ח

Back To Top