skip to Main Content

שם הספר: ברכת יוסף
שם המחבר: יוסף ידיד הלוי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
תשל"א- 1971
מס' סידורי: 347
מיקום בספרייה: 14-3
מספר עותקים: 1

ספר
ברכת יוסף

חלק ג׳  על דיני ברכות אות ח׳
הלכות חנוכה

מאת המחבר הרב הגאון הגדול צי״ע

יבי יוסף ידיד הלוי זצוק״ל

מי שהיה אב״ד ומו״ץ דק״ק הבוכרים ועל עדת אר״ץ בירושלים ת״ו.

בעל מחבר ספר תורת חכם, ימי יוסף ח״א, ברכת יוסף חלק א, וחלק ב, ויחי יוסף על הלכות גיטין ועוד לו בכתובים שו״ת כהנה וכהנה על כל הבעיות הלכה למעשה וגם דרושים שונים, המחכים לגואל.

יוצא לאור ע״י בנו יחידו ר' שלמה הי״ו עם נוספות, קיצור הסימנים של ח״א ח״ב וח”ג, הקדמה ותולדות המחבר זיע׳׳א.

ערוכים ע״י בנו הנ״ל.
נדפס בישראל בשנת התשל״א

Back To Top