skip to Main Content

שם הספר: הבית היהודי - חלק ט
שם המחבר: אהרן זכאי
שם הוצאה לאור: אור יום טוב
מקום הוצאה לאור: ירושלים
תשנ"ו- 1996
מס' סידורי: 114
מיקום בספרייה: 13-3
מספר עותקים: 1


הבית היהודי-חלק ט

הבית היהודי
כולל
הלכות ומנהגים לבית היהודי להלכה ולמעשה
בדיני: תפלה, ברכות, סעודה, שבת, טהרת המשפחה, מליחה, בשר בחלב, תרו”מ, תלמוד תורה. תשובה…
על פי פסקי השו”ע ונושאי כליו עד אחרוני זמנינו עם הסבר וטעם לקיום המצוה בתחלת כל ענין
(בסוף הספר הובאו הלכות מיוחדות שאנשים נכשלים בהם)
זכני השי”ת בטובו וחסדו
אהרן זכאי
ראש ישיבת אור יום טוב
פעיה”ק ירושלים תובב”א
שנת תשמ”ו לפ”ק

Accessibility
Back To Top